Tavex pieprasa norādīt klienta personas datus, ja, sakarā ar pasūtījumu, ir nepieciešams precizēt papildus informāciju par preces saņemšanas vietu un laiku. Piemēram, ja izvēlētajā filiālē uz to brīdi nav pietiekams preces daudzums, tad var vienoties par klientam ērtāko laiku vai par preces saņemšanu citā filiālē, lai netērētu klienta laiku. Tavex neizpauž klienta personas datus trešajām personām, izņemot LR normatīvajos aktos paredzētos gadījumos un gadījumos, kad personas dati ir nepieciešami preces nosūtīšanai ar kurjeru.

Tavex veiktā personas datu apstrāde ir reģistrēta Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā, reģ.nr. 001880. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Tavex.